Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Odborné informácie

1. Nárok na OČR - som rodinný príslušník onkologického pacienta. Mám nárok na OČR v prípade, že pacienta sprevádzam na vyšetreniach?

Podľa Zákonník práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na sprevádzanie rodinného       príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ tiež povinnosť ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci za čas ošetrovania chorého člena rodiny. V tomto prípade nie je stanovený limit na ospravedlnenie neprítomnosti zamestnanca v práci. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci (nevyhnutnosť ošetrovania člena rodiny) a o jej trvaní. Pracovné voľno je zamestnávateľ povinný poskytnúť bez náhrady mzdy. Podmienky a rozsah finančného zabezpečenia zamestnanca počas trvania uvedenej prekážky v práci  upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona ma poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne:

a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča  alebo chorého rodiča manžela (manželky),  ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

b) sa stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak

- dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu,

- predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola,  ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov  uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie  podľa osobitného predpisu alebo

- fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného  predpisu alebo bola prijatá do  ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Nárok na ošetrovné podľa  zákona o sociálnom poistení  je priamo naviazaný na konkrétneho rodinného príslušníka, ktorého poistenec  –  zamestnanec ošetruje (nie sprevádza ho na vyšetrenie).

 

2. Aký je postup schvaľovania liečby? Bol som u lekára, ktorý mi vypísal žiadosť na liečbu. Potrebujem vedieť, akým spôsobom mi bude priznaná liečba onkologického ochorenia?

Nakoľko onkologické ochorenia patria medzi život ohrozujúce, liečba pacienta by mala byť zahájená bez zbytočného odkladu. Na niektoré výkony a liečbu sa však môže určitý čas čakať, nakoľko musí byť schválená revíznym lekárom zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený. Väčšinou sa jedná o 10 pracovných dní. Podľa Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia  je diagnostika, ako aj liečba onkologických ochorení bezplatná. Môže sa jednať iba o drobné doplatky za doplnkovú liečbu, ktorá je nad rámec zákona. O výške týchto doplatkov bude pacienta informovať jeho ošetrujúci lekár. Je na ňom, či si túto doplnkovú liečbu doplatí.

 

3. Čo v prípade, že liek nie je registrovaný – mám kontaktovať ministerstvo zdravotníctva? Kto mi daný liek schváli?

O výnimku pre pacienta žiada zdravotnú poisťovňu alebo ministerstvo zdravotníctva, písomne, ošetrujúci lekár pacienta.  Poisťovňa po prijatí žiadosti posúdi, či sa naozaj vyčerpali všetky dostupné terapeutické postupy s kategorizovanými liekmi alebo pomôckami. Poisťovňa posudzuje aj bezpečnostný profil lieku podľa dostupných hodnotení a to, či liek možno predpísať na konkrétnu diagnózu pacienta (teda či je podanie lieku v súlade s terapeutickými indikáciami lieku). Ak je indikácia lieku v rozpore s terapeutickými indikáciami lieku, môže o použití lieku rozhodnúť iba Ministerstvo zdravotníctva SR.  Hodnotenie úhrady každej takejto výnimky je veľmi individuálne. Stanovisko k úhrade podáva zdravotná poisťovňa písomne čo najskôr, maximálne do 30 dní od podania žiadosti.  Tento postup je rovnaký pri schvaľovaní výnimky na lieky, zdravotné pomôcky aj dietetické potraviny.

 

4. Som dlhodobo PN – mám nárok na invalidný dôchodok alebo sociálnu pomoc? Kde si ju mám vybaviť?

Podľa zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý  zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. ´

V Slovenskej republike je vytvorený systém sociálnej pomoci, ktorý slúži ako záchranná sieť pre ľudí s nízkym alebo absentujúcim príjmom a poskytovanie pomoci je zacielené na občanov v hmotnej núdzi. Pomoc, ktorá sa  poskytuje občanovi  a fyzickým osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú v hmotnej núdzi,  pozostáva z dávky v hmotnej núdzi a z príspevkov k dávke - príspevok na zdravotnú starostlivosť, príspevok na bývanie, ochranný príspevok a aktivačný príspevok, ktoré občanovi patria len v prípade, že spĺňa podmienky stanovené zákonom pre ich priznanie. V záujme ochrany občanov, ktorí sú invalidní s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a občanov, ktorí sú PN viac ako 30 dní, je v rámci pomoci v hmotnej núdzi priznávaný nárok na ochranný príspevok.

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi patrí do vecnej pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zamestnanci oddelenia pomoci v hmotnej núdzi mu poskytnú každému občanovi, ktorý sa na úrad obráti poradenstvo, posúdia hmotnú núdzu a v prípade splnenia  podmienok stanovených zákonom  599/2003 Z. z.  aj pomoc poskytnú.

Ďalšou z foriem sociálnej pomoci sú aj peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.  Základné informácie o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sú uverejnené aj na webovom sídle nášho ministerstva http://www.employment.gov.sk/tazke-zdravotne-postihnutie.html.

 

5. Mám nárok na najmodernejšiu liečbu? Budem ju mať hradenú?

Podľa Ústavy SR, každý má nárok na bezplatnú liečbu v rozsahu určenom zákonom. Slovensko má veľmi dobrý prístup k najmodernejšej liečbe. Ak by napríklad lieky neboli dostupné (registrované) v SR, je možné, aby váš ošetrujúci lekár požiadal o mimoriadny dovoz lieku na MZ SR. Takáto liečba sa bežne schvaľuje (ak ste na ňu indikovaný) a poisťovne ich preplácajú. Podmienkou je, že liek musí byť zaregistrovaný aspoň v jednej krajine na svete.

 

6. Mám hypotéku, ako ju dokážem teraz splácať?

Ak ste pri uzatváraní zmluvy o hypotéke uzatvorili aj zdravotné poistenie, splátky banke budú uhrádzané z tohto poistenia. Treba však aktívne informovať banku a poisťovňu. Pokiaľ ste zdravotné poistenie neuzatvorili, je dobré včas informovať banku o Vašom zdravotnom stave a možnosti odloženia, resp. dodatočného splácania Vašich splátok. Určite Vám banka v tomto smere poradí a nájdete spoločné riešenie.

 

Zdroj:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo zdravotníctva