Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Staň sa členom klubu   

Našimi členmi sa môžu stať pacienti s rakovinou pľúc, ich príbuzní a blízki, lekári a všetci, ktorým táto téma nie je ľahostajná
a ktorí sa chcú podieľať na napĺňaní cieľov združenia.

Viac o podmienkach členstva a právach členov OZ nájdete v Stanovách združenia.

Výhody členstva

  • Aktuálne Informácie k priebiehajúcim kampaniam OZ Druhý dych a iným udalostiam
    podporujúcim boj proti rakovine pľúc na Slovensku
  • Edukačné materiály a brožúry
  • Zasielanie novovzniknutých materiálov emailom alebo poštou
  • A iné užitočné linky

Chcete sa stať naším členom? Vyplňte prosím tento formulár.


Súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov v občianskom združení Druhý dych (- občianske združenie pacientov s rakovinou pľúc, ich príbuzných a blízkych) - (ďalej len „združenie“). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracúvané pre účely informovania o aktivitách združenia v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Spracúvanie vašich osobných údajov bude uskutočňované po dobu 10 rokov od uskutočnenia poslednej komunikácie. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje zlikvidované v zmysle vyššie uvedeného zákona.

V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; informácie o spracúvaní vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli vaše osobné údaje získané; zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu Zákona. Vaše ďalšie práva obsahuje § 28 Zákona.