Sme tu pre Vás -
chyťme spolu druhý dych

Staň sa členom klubu   

Našimi členmi sa môžu stať pacienti s rakovinou pľúc, ich príbuzní a blízki, lekári a všetci, ktorým táto téma nie je ľahostajná
a ktorí sa chcú podieľať na napĺňaní cieľov združenia.

Viac o podmienkach členstva a právach členov OZ nájdete v Stanovách združenia.

Výhody členstva

  • Aktuálne Informácie k priebiehajúcim kampaniam OZ Druhý dych a iným udalostiam
    podporujúcim boj proti rakovine pľúc na Slovensku
  • Edukačné materiály a brožúry
  • Zasielanie novovzniknutých materiálov emailom alebo poštou
  • A iné užitočné linky

Chcete sa stať naším členom? Vyplňte prosím tento formulár.


Vašou registráciou udeľujete občianskemu združeniu Druhý dych (občianske združenie pacientov s rakovinou pľúc, ich príbuzných a blízkych), so sídlom Tupého 25/A, 831 01 Bratislava, ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním pre informačnú podporu súvisiacu s rôznymi ochoreniami. Váš súhlas je dobrovoľný, je daný na obdobie 10 rokov, môžete ho však kedykoľvek odvolať zaslaním písomného zrušenia súhlasu alebo odhlásenia z informačného servisu na adresu prevádzkovateľa. Ďalej vás informujeme, že v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.